ФОП Вертійов Сергій Антонович

Доповнення-коментар до статті «Які зміни вносить новий регламент щодо машин?», опублікованої у Виробничо-практичному та науковому журналі «Підйомні споруди. Спеціальна техніка» № 5 (248), 06 (249), 2023 р.

Автор статті зазначив основні відмінності нового Регламенту щодо машин від Директиви щодо машин 2006/42/EC. На наш погляд також слід відмітити деякі нововведення у тексті нового Регламенту щодо машин.

 1. Новий Регламент щодо машин передбачає проведення процедур оцінки відповідності машини у разі її модифікації, що здійснюється користувачем після введення машини в експлуатацію, якщо ця модифікація вважається суттєвою.
  З метою однозначного тлумачення у статті 3 «Визначення» нового Регламенту щодо машин запропонований новий термін:
  «суттєва модифікація» означає модифікацію машини або супутньої продукції фізичними чи цифровими засобами після того, як така машина чи супутня продукція були введені в обіг або введені в експлуатацію, яка не передбачена чи не запланована виробником, і яка впливає на безпеку цієї машини чи супутньої продукції, створюючи нову небезпеку або збільшуючи існуючий ризик, що вимагає:
  (i) додавання огороджень або захисних пристроїв до цієї машини чи супутньої продукції, облаштування яких змінює існуючу систему контролю безпеки, або
  (ii) вжиття додаткових захисних заходів для забезпечення стійкості або механічної міцності такої машини чи супутньої продукції».

З цього визначення витікає таке:
а) крім фізичних засобів проведення модифікації (реконструкції чи модернізації), як це здійснюється зараз у нас, також може бути проведена модифікація цифровими засобами, можливо це зміни програмного забезпечення, заміни або додавання компонентів безпеки, які містять електронні програмовані елементи;
б) суттєві модифікації стосуються машин, що перебувають в експлуатації, і здійснюються користувачем машини, а не стосуються модифікацій проведених виробником під час виготовлення аналогічних машин;
в) зміни, що проводяться під час суттєвої модифікації, не передбачені і не заплановані виробником машини як варіанти (виконання) машин з параметричного ряду;
г) проведені зміни під час суттєвої модифікації вимагають додавання огороджень або захисних пристроїв до цієї машини, облаштування яких змінює існуючу систему безпеки, або вимагають для забезпечення стійкості або механічної міцності такої машини вжиття заходів щодо підсилення несучих конструкцій машини, оснащення додатковими опорними елементами або додатковою противагою чи баластом і відповідно вимагають проведення статичного і динамічного випробування модифікованої машини.
Таким чином, введенням такого визначення суттєвої модифікації в новий Регламент розробники значно обмежили коло машин, які підлягали би процедурі підтвердження відповідності після проведення модифікації, і виключили з цього кола машини, модифікація яких не вважається суттєвою.
Слід зазначити, що в попередній редакції проєкту нового Регламенту, опублікованій 21.04.2021, суттєвою модифікацією вважалася зміна «в результаті якої відповідність машинобудівної продукції  відповідним суттєвим вимогами щодо здоров’я та безпеки може бути порушено», а за такого визначення під суттєву модифікацію підпадала б величезна кількість модифікованих машин. Тому більш чітке визначення терміну «суттєва модифікація» є позитивним результатом перегляду Директиви щодо машин 2006/42/EC, який сподіваємося буде враховано під час перегляду чи внесення змін у Директиву щодо ліфтів 2014/33/EC і Регламент 2016/424/EC щодо канатних доріг саме в частині «суттєвої модифікації».

 1. У додатку ІХ «Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості» нового Регламенту щодо машин внесена на перший погляд незначна поправка, але для нас вона може мати вирішальне значення у тлумаченні словосполучення «кінцева перевірка», яке після крайньої зміни (постанова КМУ від 07.04.2021 № 319) з’явилося в Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі – Постанова № 687).
  У статті 1 додатку Х Директиви щодо машин 2006/42/EC, де йдеться про вимогу до виробника керуватися схваленою системою якості під час проведення процедур оцінки відповідності, зазначено «final inspection» (кінцева перевірка), а у статті 2 додатку ІХ нового Регламенту щодо машин, де йдеться про це ж саме, уже використовується «final product inspection» (перевірка кінцевої продукції) 
  У згаданій вище Постанові № 687 словосполучення «кінцева перевірка» наведене в абзаці другому пункту 8: «Первинному технічному огляду перед введенням в експлуатацію після монтажу або складання підлягає устатковання, щодо якого не розповсюджуються вимоги відповідних технічних регламентів про кінцеву перевірку.». У чинних в Україні Технічних регламентах, що поширюються на підіймальне обладнання, тільки Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів встановлює вимоги щодо кінцевої перевірки, крім того, один з модулів процедур оцінки відповідності ліфтів має назву «Кінцева перевірка ліфтів». У зв’язку з цим, наведена вимога Постанови № 687 застосовується виключно до ліфтів, через те, що в інших Технічних регламентах відсутні кінцеві перевірки.
  Застосування поняття «перевірка кінцевої продукції» дозволить розширити межі дії абзацу другого пункту 8 Постанови № 687 на машини та супутню продукцію, які проходять перевірки і випробування як кінцева (готова) продукція на території виробника (наприклад, автомобільний кран або підйомник тощо) чи після монтажу на території користувача (наприклад, мостовий  або козловий крани тощо), що передбачено пунктом 11 додатку 4 чинного Технічного регламенту безпеки машин.
Прокрутити вгору

Дякуємо за замовлення!